Technika ochrony odgromowej PDA

TECHNIKA PDA w oparciu o normę NF C 17-102

 

Ochrona odgromowa jest ważnym elementem bezpieczeństwa budynków. W przypadku wyładowania piorunowego jej brak może skutkować poważnymi uszkodzeniami konstrukcji budynku, urządzeń elektrycznych a nawet pożarem, istnieje także ryzyko porażenia ludzi znajdujących się w budynku i jego otoczeniu.

Kompleksowa ochrona składa się z zewnętrznej instalacji odgromowej przeznaczonej do przechwycenia wyładowania piorunowego w obiekt i bezpiecznego odprowadzenia go do ziemi oraz wewnętrznej mającej na celu wyeliminowanie ewentualnych przepięć wnikających do instalacji elektrycznej chronionego obiektu. 

W zakresie ochrony odgromowej zewnętrznej stosowane są dwie techniki: tzw. technika tradycyjna (w oparciu o normę EN 62305-3 oraz technika PDA (fr.: Paratonnerre a à Dispositif d’Amorçage, en. ESE – Early Streamer Emission) w oparciu o normę NF C 17-102.

ORW-ELS specjalizuje się w technice ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z układem wspomagającym rozwój lidera objętej normą francuską NF C 17-102 (2011-09) Protection contre la foudre. Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage. (PL: Ochrona odgromowa. Systemy ochrony odgromowej za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera). Norma NF C 17-102 powstała w 1995r. (pierwsze wydanie) na bazie wyników badań prowadzonych w Laboratorium Wysokich Napięć EDF w Renardieres we Francji. Została opracowana i wydana przez Francuski Komitet ds. Elektrotechniki UTE i zatwierdzona przez Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne ANFOR. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Elektrotechniki CENELEC normy dotycząca techniki PDA nie są sprzeczne z serią norm PN-EN 62305. Ponadto są one obowiązujące i to w zgodzie z przepisami wewnętrznymi CENELEC oraz spełniają zasadnicze wymagania konieczne do wprowadzania tych systemów na rynek.

Norma NF C 17-102 (2011-09) zawiera:

  • zasady dotyczące wykonywania analizy ryzyka zagrożeń piorunowych,
  • zasady instalacji i wyznaczania promieni stref ochronnych,
  • metodykę przeprowadzania badań laboratoryjnych,
  • zasady konserwacji i wykonywania przeglądów okresowych instalacji odgromowych.

Technika PDA jest techniką innowacyjną o bardzo dużej skuteczności, co potwierdziły badania laboratoryjne oraz statystyka na obiektach rzeczywistych. W Polsce jest obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem w zakresie ochrony odgromowej, a liczba zabezpieczonych tą techniką budynków stale rośnie.

Zastosowanie piorunochronów PDA pozwala na:

  • obniżenie kosztów instalacji odgromowej w stosunku do rozwiązań tradycyjnych nawet do 70%,
  • ułatwienie eksploatacji i konserwacji,
  • niewielką ingerencję w pokrycie dachowe i konstrukcję budynku,
  • łatwiejszą instalacje i projektowanie.