System ochrony odgromowej GROMOSTAR

System GROMOSTAR to wysoko skuteczne i nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie ochrony odgromowej ludzi i mienia. Charakteryzuje się tym, że elementem przejmującym wyładowanie pioruna jest piorunochron z wczesną emisją lidera PDA o nazwie GROMOSTAR.  Urządzenie to zawiera moduł indukcyjno-pojemnościowy inicjujący rozwój oddolnego lidera w warunkach, kiedy lider odgórny, skokowo rozwijający się od chmury, jest w ostatniej fazie wyboru miejsca przed uderzeniem w obiekt – rozwiązanie oparte na polskim patencie zastrzeżonym w wielu krajach świata.  Jego działanie polega na wcześniejszym w stosunku do innych elementów chronionego obiektu wytworzeniu jonizacji, czego rezultatem jest ukierunkowanie prądu pioruna bezpośrednio na piorunochron, a następnie przewodem odprowadzającym w kierunku uziemienia.

Piorunochrony GROMOSTAR mają zastosowanie w ochronie wszystkich obiektów, budynków i stref otwartych przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.

Badania i certyfikaty

Zgodnie z Ekspertyzą Ośrodka Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP piorunochrony GROMOSTAR stanowią nowe rozwiązanie elementu ochrony odgromowej obiektów budowlanych i przestrzeni zewnętrznych, charakteryzujące się większą skutecznością od tradycyjnie stosowanych rozwiązań. W obiektach, gdzie wymagana jest ochrona odgromowa można stosować piorunochrony GROMOSTAR. Piorunochrony te podwyższają skuteczność ochrony przez stworzenie większego prawdopodobieństwa lokalizacji wyładowania. Wyładowanie to na skutek stworzenia warunków wstępnej jonizacji następuje szybciej aniżeli w warunkach tradycyjnego zwodu pionowego.

Piorunochrony GROMOSTAR zostały poddane badaniom skuteczności, środowiskowym i silnoprądowym w laboratoriach wysokich napięć: SIAME Uniwersytetu Pau we Francji, w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie oraz w Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB w Warszawie co potwierdziło zgodność tych produktów z normami NF C 17-102 (2011-09) oraz PN-EN 50164-1:2010. Ponadto dodatkowe badania przeprowadzone w Laboratorium Wysokonapięciowym SIAME Uniwersytetu Pau potwierdziły większą skuteczność piorunochronu GROMOSTAR w stosunku do zwodu klasycznego Franklina*

(*Raporty z badań udostępniamy na życzenie klienta.)

INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy w Warszawie potwierdził pozytywne wyniki badań laboratoryjnych i zastosowanie w układach ochrony odgromowej obiektów piorunochronu GROMOSTAR, a także spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w NF C 17-102: 2011 oraz PN-EN 62561-1:2012 przyznając CERTYFIKAT IEn (nr 002/2016 z dnia 18-05-2016r.)

Proces produkcji piorunochronów w ORW-ELS podlega wymaganiom systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz zasadom Qualifoudre INERIS Francuskiego Instytutu Przemysłowego i ds. Ryzyka.

Piorunochrony GROMOSTAR są chronione patentami w Polsce i za granicą.

Przewaga instalacji odgromowej z piorunochronem GROMOSTAR nad instalacją konwencjonalną:

 

 • Większa skuteczność działania - wszystkie obiekty znajdujące się w strefie ochronnej, w tym również anteny i elementy dekoracyjne dachu są chronione. W przypadku instalacji konwencjonalnej elementy "wystające" ponad zwody narażone są na uderzenie pioruna, co powoduje bezpośrednie zagrożenie budynku.

 • Strefa ochronna wyznaczana przez piorunochron GROMOSTAR jest kilkukrotnie większa niż przy zastosowaniu tradycyjnego zwodu wysokiego.

 • System GROMOSTAR pozwala na selektywną lokalizację punktów uderzenia pioruna w taki sposób by jego skutki nie powodowały porażeń ludzi zgromadzonych na terenie otwartym lub półotwartym (obiekty sportowe, rekreacyjne, duże skupiska ludzi, stadiony).

 • Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy piorunochronem  i ziemią, minimalizuje zagrożenie pożarowe, które może powstać przy wyładowaniu atmosferycznym w zwód biegnący po konturach dachu (szczególnie przy pokryciu drewnianym lub podatnym na ogień).

 • Zastosowanie piorunochronów GROMOSTAR zmniejsza w sposób istotny ilość możliwych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy przewodami odprowadzającymi prąd pioruna i przewodami instalacji elektrycznej, a tym samym zmniejsza indukowane przepięcia w obwodach silno i słaboprądowych.

 • Z uwagi na mniejszą ilość wymaganych przewodów odprowadzających prąd pioruna do ziemi, można zachować bezpieczną odległość od przewodów i urządzeń czułych na zakłócenia elektromagnetyczne.

 • Wysoka estetyka i niewielka ingerencja w pokrycie dachowe.

 • Sprawdzona, solidna konstrukcja piorunochronu mogąca wytrzymać wielokrotne uderzenia piorunów (jest objęty 10 letnią gwarancją).

 • Redukcja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
  W budownictwie indywidualnym najczęściej wystarczy jeden prawidłowo zainstalowany piorunochron na maszcie odgromowym. W przypadku instalacji na maszcie wolnostojącym obszar ochronny może obejmować kilka obiektów. Oszczędności wynikające z zastosowania instalacji GROMOSTAR mogą sięgać 50% kosztów instalacji konwencjonalnej.

  Wyniki analizy kosztów instalacji odgromowej dla obiektu przemysłowego o wymiarach 250x250 m wykonanej w I i IV poziomie ochrony:  instalacja piorunochronów GROMOSTAR pozwala zaoszczędzić 47% kosztów w stosunku do instalacji tradycyjnej na poziomie IV. Natomiast na poziomie I różnica kosztów dochodzi aż do 72% na korzyść techniki z piorunochronami GROMOSTAR. Można przyjąć zasadę, że im większy obiekt do zabezpieczenia na wyższym poziomie ochrony odgromowej, tym w przypadku techniki PDA wyższe oszczędności.

  Warto również wspomnieć o kosztach związanych z późniejszą eksploatacją instalacji. W związku z obowiązkiem odśnieżania dachu w czasie zimy, w przypadku instalacji tradycyjnej  wyposażonej w zwody poziome często dochodzi do ich  poważnych uszkodzeń włącznie ze zrywaniem. Zastosowanie piorunochronów GROMOSTAR eliminuje ten problem.

 • Piorunochron GROMOSTAR może również podwyższyć skuteczność istniejącej już instalacji odgromowej. Na obiektach chronionych zwodami poziomymi niskimi, lub zwodami wysokimi, zamontowanie dodatkowo piorunochronu GROMOSTAR powoduje zlokalizowanie wyładowania atmosferycznego w jego kierunku, a prąd popłynie najkrótszymi odprowadzeniami do których jest podłączony.

 • Uznane na świecie rozwiązanie techniczne. Piorunochrony GROMOSTAR zostały zainstalowane na tysiącach obiektów na całym świecie. Kilkunastoletnia statystyka wyładowań piorunowych prowadzona na obiektach wyposażonych w rejestratory wyładowań potwierdziła wysoką skuteczność i niezawodność systemu GROMOSTAR.

Przykład instalacji odgromowej wykonanej metodą  PDA - GROMOSTAR.

Aspekty prawne

 

Stosowanie piorunochronów z wczesną emisją lidera tzw. aktywnych w Polsce następuje w zgodzie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej (zasada swobody przepływu towarów) i krajowych (Prawo Budowlane art. 5 ust. 1, Ustawa o Normalizacji art. 5, ust. 3). Normę Francuską NF C 17-102:2011, należy traktować jako zasady wiedzy technicznej, które są wystarczającą podstawą do projektowania zgodnie z prawem, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych zawartych w Ustawie Prawo Budowlane.

Seria Polskich Norm PN-EN 62305 z zakresu tradycyjnej techniki ochrony odgromowej nie ma charakteru obligatoryjnego i prawnie wiążącego. Zasada dobrowolności stosowania Polskich Norm została określona w art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. Potwierdzeniem tego jest stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 listopada 2010 r., zgodnie z którym powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym - Rozporządzeniu Ministra nie zmienia jej dobrowolnego statusu.

Legalność stosowania techniki ochrony odgromowej PDA w oparciu o obowiązujące przepisy prawne została szeroko przedstawiona w niezależnych opiniach prawnych prof. nadzw. UWr. dr. hab. Marka Szydło oraz radcy prawnego Wojciecha Barańskiego. Opinie są udostępniane na życzenie klientów.

Zainteresowany ofertą?

Porównanie metod instalacji odgromowej PDA - GROMOSTAR oraz tradycyjnej - siatki zwodów poziomych i pionowych